۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ سالروز تولید اولین شمش آلومینیوم در خاورمیانه

176