اسلب یا تختال

2621

این تولیدات در صنایع نورد و تولید انواع ورق، تسمه و مورد استفاده قرار می گیرند و در انواع آلیاژهای کارپذیر و به ابعاد ۲۷۰x110x300cm3 , 30x110x300 cm3 مقطع تولید می شوند.