سازمان های مرتبط

993

 وزارت صنعت معدن و تجارت

 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

 بازار بورس فلزات لندن L.M.E

 بازار بورس تهران T.M.E

 استانداری مرکزی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

 شرکت توانیران