واحد توزیع انرژی

1277

واحد توزیع برق احياء ۷۰ کیلوآمپر

تولید فلز آلومینیوم تنها به روش تجزیه الکتریکی و نسبت به سایر فلزات از مصرف انرژی بالاتری برخوردار می باشد، به همین منظور ایرالکو از تاسیسات و تجهیزات پیشرفته و گسترده ای جهت تامین انرژی سلول های الکترولیز برخوردار است.

توزیع انرژی ایرالکو در احیاء یک به دو بخش تقسیم می شود:

ا- پست ۲۳۰ کیلو ولت:

این پست دارای سه ورودی و پنج خروجی به ترانسفور ماتورهای ۱۲۵مگاولت آمپری است. که در مجموع كل قدرت خروجی نصب شده به ۶۲۵مگاولت آمپر بالغ می گردد و تامین انرژی مصرفی تاسیسات رکتی فایر خطوط تولید ۷۰ کیلو آمپر و همچنین مصارف كل کارخانه را به عهده دارد.

۲-رکتی فایر (یکسوکننده)

این قسمت دارای ۲۰ گروه تولید جریان مستقیم است و هرگروه، ولتاژ۲۰ کیلو ولت متناوب ورودی را با استفاده از ترانسفورماتورهای تنظیم کننده و رکتی فایر به حدود ۸۰۰ ولت یکسو با جریان ۲۵ کیلو آمپر تبدیل می کند و هر چهار گروه وظیفه تغذیه یک خط تولید را به عهده دارند.

واحد توزیع انرژی در احیاء ۲۰۰ کیلو آمپر

بخش رکتی فایرها در قسمت شمالی کارگاه احیاء و نزدیک به خط ۲۳۰ کیلوولت برق ورودی به کارخانه واقع شده است، در این منطقه ساختمان های کلید خانه (سوئیچ یارد) خط ۲۳۰ کیلو ولت، اتاق توزیع برق ۶/۶ کیلو ولت، کلید خانه ۱۳۲ کیلو ولت به همراه ساختمان های کنترلی و در نهایت ایستگاه رکتی فایر به ترتیب از شمال به جنوب واقع شده اند.