۲۳ اردیبهشت سالروز تولید اولین شمش آلومینیوم در ایران و خاورمیانه

20