اطلاعیه مناقصه خرید، تحویل و نصب یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات سوپرها) و یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات دیگ ها)شرکت آلومینیوم ایران 

85

 

اطلاعیه شماره ۱