تجدید مناقصه خرید، تحویل و نصب یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات سوپرها) و یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات دیگ ها)شرکت آلومینیوم ایران

65

شماره مناقصه:۱۷۸۲۸

موضوع  تجدید مناقصه:خرید، تحویل و نصب یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات سوپرها) و یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات دیگ ها)شرکت آلومینیوم ایران 

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۶/۰۲

فایل آگهی           فایل اسناد