ایرالکو و بازدید ها

315

 بازدید های عمومی

بازدیدهایی که به درخواست مدارس، دانشگاه ها و موسسات گوناگون جهت آشنایی اجمالی و کلی از فرآیند تولید کارخانه صورت می‌گیرد، اطلاق می گردد و بر اساس مکاتبات صورت گرفته با مدیریت محترم شرکت فرایند بازدید جهت بازدید کنندگان از واحدهای تولیدی مشخص می‌شود. پذیرش بیش از ۲۵ نفر جهت هر بازدید امکان پذیر نمی باشد و ساعت بازدید از ۹ صبح تا ۱۱ تعیین می گردد. در مکاتبات ارسالی به شرکت آدرس شماره تلفن نمابر و مشخصات فرد رابط حتماً باید درج گردد و ایاب و ذهاب بازدیدکنندگان به عهده درخواست کننده می باشد.

 روند درخواست بازدید های عمومی

جهت هماهنگی بازدید فوق موسسات، شرکت ها و مدارس می توانند درخواست خود را از طریق دبیرخانه کارخانه ( تلفن ۰۸۶۳۲۱۶۲۲۰۲ و نمابر ۳۴۱۳۰۲۳۸) برای مدیریت شرکت ارسال نموده و یا تماس با شماره واحد پذیرش و تشریفات ارتباطات،  تلفن ۰۸۶۳۲۱۶۲۰۸۷ هماهنگی های بعدی را انجام دهند. مدارس درخواست کننده استان مرکزی باید درخواست خود را از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ارسال نمایند.

 بازدید های تخصصی

این نوع بازدید به بازدید شرکت‌ها، کارخانه‌ها و  بنگاه های اقتصادی و تولیدی و همچنین دانشگاه ها جهت آشنایی تخصصی با واحدهای موردنظر کارخانه اطلاق می گردد.

 فرایند درخواست بازدید تخصصی

متقاضیان می‌توانند بر اساس حوزه فعالیت کاری و نوع درخواستی علمی و یا تخصصی خود به طور شفاف هدف بازدید و در صورت نیاز برگزاری جلسه در حوزه مربوطه را در قالب انجام مکاتبات به شرکت طبق روند درخواست بازدیدهای عمومی اعلام نمایند.