آگهي مزايده  ۲/۱۴۰۲ -۵۰۰۰ تن آجر نسوز ضایعاتی

75

آگهي مزايده  ۲/۱۴۰۲

شركت سهامي آلومينيوم در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن آجر نسوز ضایعاتی را به بالاترين قيمت پيشنهادي از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از متقاضيان محترم دعوت ميشود حداكثر به مدت ده روز كاري از تاريخ انتشار آگهي در ساعت اداري  بجز روزهاي تعطيل به آدرس: اراك – بلوار منابع طبیعی، روبروي پارك جنگلي شهيد باهنر،كارخانه آلومينيوم سازي، امور بازاريابي و فروش مراجعه تا ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال بحساب ۹۶/۱۲۰۰ بانك سپه آلومينيوم كد ۸۸۰ هماهنگي لازم جهت بازديد و خريد و دريافت اسناد و شرايط شركت در مزايده بعمل آيد.

توضيح: شركت ايرالكو در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد، مختار خواهد بود و به پيشنهادهاي مشروط ، مبهم و پيشنهادهايي كه با شرايط مندرج در آگهي مغايرت داشته باشد و يا بعد از مدت تعيين شده به شركت برسد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

کلیه متقاضیان میبایست در سامانه جامع محیط زیست (iranemp.ir ) ثبت نام و نسبت به اخذ تاییدیه های زیست محیطی اقدام نمایند.در صورت درخواست اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   ۳۲۱۶۲۱۲۲-۰۸۶ تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومي و صنعتي شركت سهامي آلومينيوم ايران