مناقصه ساخت و تحویل ۴ عدد کروسبیل حمل مذاب شرکت آلومینیوم ایران

5

شماره مناقصه:.۳۰۷۷۸

موضوع مناقصه:ساخت و تحویل ۴ عدد کروسبیل حمل مذاب شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۲/۱۰/۲۴

فایل آگهی               فایل آگهی نوبت دوم