مناقصه انجام عملیات برچیدن و اجرای پوشش ورق گالوانیزه و آب بندی سقف كارگاه احياء ۲ شرکت آلومینیوم ایران

76

شماره مناقصه:۲۷۶۱۶

موضوع مناقصه:انجام عملیات برچیدن و اجرای پوشش ورق گالوانیزه و آب بندی سقف كارگاه احياء ۲ شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۲/۰۹/۲۷

فایل آگهی               فایل آگهی نوبت دوم