۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ آغاز افتخار آفرینی شرکت آلومینیوم ایران

221