آگهي فراخوان عمومي شناسایی پیمانکاران (ساختمان ۴۰۱ پروژه آندسازی)

214

شرکت کربن صنعت امیر کبیر در نظر دارد نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت دعوت به مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان صنعتی گرین میل “به شماره ۴۰۱” مربوط به کارخانه آندسازی و مستحدثات  جانبی متعلق به این ساختمان  شامل سیلوهای بتنی و فلزی و همچنین سازه فلزی مربوطه با مشخصات کلی: زیربنای حدود ۱۲۶۰۰مترمربع، ارتفاع ساختمان ۴۵ متر و در هفت طبقه، اقدام نماید.

ضمیمه-فراخوان-شناسایی-پیمانکاران.pdf