روابط عمومی و صنعتی ایرالکو: در راستای همکاری های مشترک و تعامل دوسویه بین شرکت آلومینیوم ایران و وزارت صمت و با هماهنگی اداره کل صمت استان مرکزی، جمعی از مدیران و کارشناسان منطقه‌ای وزارت صمت از استانهای اصفهان، همدان، لرستان و قم در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ضمن برگزاری جلسه ای با مهندس زاوشی عضو محترم هیأت مدیره، دکتر رضایی قائم مقام محترم مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران محترم، از فرآیند تولید شمش آلومینیوم در ایرالکو آشنا و از نمایشگاه دائمی محصولات شرکت آلومینیوم ایران بازدید به عمل آوردند .

در این جلسه سرپرست محترم معاونت منابع انسانی ضمن خیر مقدم به مدعوین، توضیحاتی را در خصوص اقدامات صورت پذیرفته ایرالکو در حوزه زیست محیطی ارائه نمودند .