مناقصه خرید و تحویل ۱۲۰٫۰۰۰ جفت دستکش ایمنی کف چرم شرکت آلومینیوم ایران

207

شماره مناقصه:۳۲۹۰۸

موضوع تجدید مناقصه:خرید و تحویل ۱۲۰٫۰۰۰ جفت دستکش ایمنی کف چرم شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۹/۱۳

فایل آگهی           فایل اسناد