فراخوان شناسایی سازندگان ترانسفورماتور

95

 

شرکت کربن صنعت امیرکبیر در نظر دارد نسبت به خرید ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور توزیع موردنیاز سایت آندسازی خیرآباد اراک، مطابق با لیست BOM مدنظر، اقدام نماید.

لذا از سازندگان معتبر و مورد تأیید وزارت نیرو دعوت می­شود اسناد شناسایی و اعلام آمادگی کتبی خود را در مهلت مقرر به آدرس: اراک،کوی صنعتی، خیابان بنفشه، ابتدای مهمانسرای شرکت آلومینیوم ایران، شرکت کربن صنعت امیرکبیر، کدپستی: ۳۸۱۹۹۳۳۵۱۱ ارسال نمایند.

آگهی فراخوان ترانسفورماتور

لیست BOM