مناقصه خرید ۲۰ عدد Expansion joint

172

موضوع مناقصه: خرید  Expansion Joint

شرکت کربن صنعت امیرکبیر در نظر دارد نسبت به خرید ۲۰ عدد Expansion Joint  های داکت گاز داغ ساختمان ۴۰۴B پروژه آندسازی سایت خیرآباد اراک، مطابق با نقشه ها، مدارک فنی و شرح کار مشخص، اقدام نماید.

اسناد مناقصه