مناقصه تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه دنس فیز شرکت آلومینیوم ایران

279

شماره مناقصه:۳۲۰۴۸

موضوع مناقصه:تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه دنس فیز شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۹/۰۵

فایل آگهی           فایل اسناد

فایل نقشه ۱      فایل نقشه ۲     فایل نقشه ۳