فراخوان شناسایی پیمانکاران

241

کارفرما: شرکت کربن صنعت امیرکبیر

 موضوع فراخوان: شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه

Incinerator (regenerative thermal oxidizer –RTO)

فراخوان شناسایی پیمانکاران