مناقصه ساخت و تحویل ۱۰۰ عدد قالب هزار و دویست پوندی شرکت آلومینیوم ایران

99

شماره مناقصه:۲۹۰۶۱

موضوع تجدید مناقصه:ساخت و تحویل ۱۰۰ عدد قالب هزار و دویست پوندی شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۸/۱۷

فایل آگهی           فایل اسناد