تندیس ها

490

۱-     صادر كننده نمونه استان مرکزی و كشور براي ساليان متوالي

۲-     معرفي ايرالكو به عنوان واحد نمونه صنعتی

۳-     صادر كننده نمونه و پيشكسوت استان مرکزی

۴-     دريافت تنديس و لوح تقدير چندين همايش و نمايشگاه داخلي و بين المللي

۵-     دريافت لوح وتنديس كار آفرين نمونه واثر گذار بر اقتصاد مقاومتي