تجدید مناقصه خرید پیراهن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

83

شماره مناقصه:۲۶۶۱۴

موضوع تجدید مناقصه:خرید پیراهن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۷/۲۶

فایل آگهی    فایل اسناد    عکس