مناقصه خرید و تحویل ۶۱۰ تن چدن خاکستری شرکت آلومینیوم ایران

69

شماره مناقصه:۲۶۶۵۳

موضوع تجدید مناقصه:خرید و تحویل ۶۱۰ تن چدن خاکستری شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۷/۳۰

فایل آگهی           فایل اسناد