مجری طرحهای توسعه ای

139

مطالعه و امکان سنجی پروژههای توسعه ای مورد نیاز شرکت

تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای عقد قرار دادها

انتخاب تکنولوژی

انتخاب پیمانکاران

نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم ها

مستند سازی و تهیه اسناد فنی پروژه ها

کنترل زمانبندی و روند اجرایی فعالیتها به تفکیک پروژهها