مدیریت برنامه ریزی و بهره وری

261

سازمان دهی

تهیه چارت سازمانی ، بروز نگهداری چارت، انجام زمان سنجی و تهیه شرح شغل تهیه آیین نامه ها و دستور العملهای مورد نیاز

برنامه ریزی و کنترل پروژه

نظارت و کنترل پروژه های موجود در سطح شرکت ، تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه از روند اجرای پروژه ها، همکاری با امور طرح برای پروژه های توسعه ای، تهیه گانچارت برای فعالیتها و پروژه های مورد نیاز

ارزش یابی و بهره وری

تهیه و بررسی شاخصهای تولید و مصرف ، کنترل راندمان و عملکرد کلیه سیستمهای شرکت ، تهیه گزارشات ماهیانه و سالیانه برای مدیریت ارشد ، محاسبه و تعیین قیمت تمام شده محصول نهایی و محصولات میان تولید