مدیریت تحقیقات

115

مدیریت تحقیقات

رئیس تحقیقات توسعه ای

رئیس تحقیقات کاربردی

 

ریاست تحقیقات توسعه ای

بهینه سازی تجهیزات موجود

طراحی و ساخت تجهیزات جدید مورد نیاز

اتوماسیون و مونیتورینگ سیستم ها

اجرای عملیات ساخت پایلوت

نصب و راه اندازی سیستم های ساخته شده

 

 

 

ریاست تحقیقات کاربردی

بومی سازی تجهیزات و قطعات مصرفی

تهیه نقشه و اسناد مواد و تجهیزات مصرفی ( جدید و قدیم)

تامین در پوش مصرفی کارگاهها

همکاری در پروژه های بهینه سازی

همکاری در پروژه های دانشگاهی و دانشجویی