مناقصه ساخت و اجرا جرثقیل های پروژه آندسازی شرکت کربن صنعت امیرکبیر

121

مناقصه گزار: شرکت کربن صنعت امیرکبیر

موضوع مناقصه: خرید انواع جرثقیل سقفی مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی در ساختمان های ۴۰۴A، ۴۰۴B ، ۴۰۶، ۵۰۱ ، ۶۰۱ و ۶۰۵ سایت در حال احداث آندسازی خیرآباد اراک

نحوه بررسی اسناد مناقصه: بررسی پیشنهادات مناقصه گران به تفکیک جرثقیل مورد نیاز هر ساختمان انجام می گردد.  لذا لازم است اسناد مناقصه جرثقیل هر ساختمان به صورت مجزا تکمیل و در پاکات جداگانه ارسال گردد (مناقصه گزار الزامی به واگذاری همه جرثقیل ها به یک شرکت ندارد و برنده مناقصه هر جرثقیل بر اساس شرایط فنی و مالی پیشنهادی تعیین می گردد)

مهلت ارسال اسناد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ می باشد.

فایل آگهی

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۴۰۴ A

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۴۰۴ B

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۴۰۶

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۵۰۱

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۶۰۱

اسناد مناقصه جرثقیل ساختمان ۶۰۵