برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران

17

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برای دومین بار  با دستور جلسه انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱ درهتل همای تهران برگزار گردید و شرکت مدبر تجارت آریا ، شرکت پیشران سرمایه پردیس ، شرکت پرتو کالا پردیس ، شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی و شرکت ویرا سهند تبریز بعنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .