ورود کشتی پودر آلومینا به اسکله اختصاصی ایرالکو

85

روابط عمومی و صنعتی: با پی‌گیری‌های صورت گرفته و در راستای تامین مواد اولیه کارخانه، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳کشتی حامل پودر آلومینا به مقدار ۳۰۳۸۰ تن در اسکله اختصاصی ایرالکو در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفت.