بازدید نمایندگان سازمان بورس از خطوط تولید شرکت آلومینیوم ایران

83

روابط عمومی و صنعتی: پیرو اعمال محدودیت مصرف برق در شرکت و ارائه و انتشار گزارشات مختلف در این خصوص، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ مسئولین اداره نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار پس از جلسه با مسئولین شرکت و ارائه توضیحات توسط اعضاء محترم هیئت مدیره، مدیر عامل محترم و قائم مقام محترم اجرائی و معاون محترم بهره برداری و مدیران محترم کارگاههای تولیدی احیاء ۱ و ۲ ، از کارگاههای آندسازی، احیاء قدیم و جدید بازدید و از نزدیک دیگهای از مدار خارج شده را مشاهده و در جریان خسارات و صدمات وارده به شرکت قرار گرفتند.