اطلاعیه مناقصه خرید پیراهن،شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

88

اطلاعیه شماره ۱