اطلاعیه مناقصه خرید پیراهن،شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

93

اطلاعیه شماره ۱