مناقصه جمع آوری و نصب ورق سقف کارگاه پخت آند قدیم شرکت آلومینیوم ایران 

143

شماره مناقصه:۲۱۰۰۴

موضوع مناقصه:جمع آوری و نصب ورق سقف کارگاه پخت آند قدیم شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۶/۲۱

فایل آگهی           فایل اسناد