اطلاعیه مناقصه برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت آلومینیوم ایران 

63

اطلاعیه شماره ۱