مناقصه برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت آلومینیوم ایران

67

شماره مناقصه:۱۷۵۸۱

موضوع مناقصه:برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت آلومینیوم ایران 

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۵/۳۱

فایل آگهی           فایل اسناد