مناقصه خرید پیراهن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

151

شماره مناقصه:۱۷۶۱۰

موضوع  مناقصه:خرید پیراهن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۵/۳۱

فایل آگهی           فایل اسناد    عکس