تجدید مناقصه ساخت و تحویل ۷۰۰۰ عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگ های کارگاه احیاء ۲(خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

99

شماره مناقصه:۱۵۲۳۶

موضوع تجدید مناقصه:ساخت و تحویل ۷۰۰۰ عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگ های کارگاه احیاء ۲(خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۵/۱۵

فایل آگهی           فایل اسناد