اطلاعیه مناقصه طراحی فنی، ساخت و پیاده سازی کارگاه ریخت جدید شرکت آلومینیوم ایران

126

اطلاعیه شماره ۱