مناقصه خرید ۵۷۰ تن خاک نسوز و ۱۱۰ تن سیمان نسوز شرکت آلومینیوم ایران

114

شماره مناقصه:۱۱۸۵۳

موضوع  مناقصه:خرید ۵۷۰ تن خاک نسوز و ۱۱۰ تن سیمان نسوز  شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۴/۲۰

فایل آگهی           فایل اسناد