مناقصه خرید، تحویل و نصب یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات سوپرها) و یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات دیگ ها)شرکت آلومینیوم ایران

89

شماره مناقصه:۱۱۸۵۱

موضوع  مناقصه:خرید، تحویل و نصب یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات سوپرها) و یک دستگاه کرین ۱۰ تن تک پل کارگاه باسبار(تعمیرات دیگ ها)شرکت آلومینیوم ایران شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۴/۲۰

فایل آگهی           فایل اسناد