مناقصه طراحی فنی، ساخت و پیاده سازی کارگاه ریخت جدید شرکت آلومینیوم ایران

156

شماره مناقصه:۱۱۱۸۶

موضوع  مناقصه:طراحی فنی، ساخت و پیاده سازی کارگاه ریخت جدید شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۴/۱۱

فایل آگهی           فایل اسناد