مناقصه خرید و تحویل یک دستگاه ترانس روغنی هرمتیک ۱۰۰۰ KVA با گروه کاری DYN 11 شرکت آلومینیوم ایران

93

شماره مناقصه:۱۰۵۳۸

موضوع  مناقصه:خرید و تحویل یک دستگاه ترانس روغنی هرمتیک ۱۰۰۰ KVA با گروه کاری DYN 11 شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۴/۱۱

فایل آگهی           فایل اسناد