مانور اطفاء حریق، امداد و نجات مصدوم و پاکسازی محیط، به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی در شرکت آلومینیوم ایران برگزار شد.

273

به گزارش روابط عمومی و صنعتی شرکت آلومینیوم ایران، این مانور که در محل ساختمان مدیریت ایرالکو انجام شد واحدهای مختلف شرکت مانند ایمنی فنی، آتش‌نشانی، اورژانس، حراست و روابط عمومی حضور داشتند و برنامه‌های از پیش تعیین شده نظیر عملیات اطفاء حریق، امداد و نجات از زیرزمین و طبقه دوم و سوم و پشت‌بام و حمل مصدوم را انجام دادند.