گرامیداشت پنجاهمین سالروز تولید اولین شمش آلومینیوم ایرالکو

251