گرامیداشت پنجاهمین سالروز تولید اولین شمش آلومینیوم ایرالکو

274