پیام تبریک مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به مناسبت انتخاب ایرالکو به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۹

913