سومین گروه شرکت‌کنندگان در آزمون آمادگی جسمانی ایرالکو

1618

لیست اسامی سومین گروه شرکت‌کنندگان در آزمون آمادگی جسمانی ایرالکو

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۸  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۹  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۰  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۱  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۴  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۵  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۶  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۷  آزمون آمادگی جسمانی