ششمین گروه شرکت‌کنندگان در آزمون آمادگی جسمانی ایرالکو

2241

لیست اسامی ششمین گروه شرکت‌کنندگان در آزمون آمادگی جسمانی ایرالکو

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۸  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۹  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۰  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۱  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۴  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۵  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۶  آزمون آمادگی جسمانی

مشاهده اسامی شرکت‌کنندگان ساعت ۱۷  آزمون آمادگی جسمانی