تامین ۲۴۲نفر نیروی انسانی در واحدهاي فني شرکت آلومينيوم ايران

376
شماره مناقصه: د/۹۸/۱۹۴۵۸/۳
موضوع مناقصه: تامین ۲۴۲نفر نیروی انسانی در واحدهاي فني شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

فایل اسناد                                        فایل آگهی

اطلاعیه                                          فایل اطلاعیه آنالیز اصلاحی