شرکت آلومینیوم ایران یکی از 100 شرکت برتر ایران در طرح رتبه بندی سالیانه و محور توسعه آلومینیوم در کشور