فعالیت های زیست محیطی

1617

اقدامات زیست محیطی ایرالکو
ایرالکو و محیط زیست
شـرکت آلومینیـوم ایـران ( ایرالکـو) بـه عنـوان اولیـن تولیـد کننـده فلـز اسـتراتژیک آلومینیـوم در ایـران و خاورمیانـه، همواره براسـاس قوانیـن جمهوری اسلامی ایران
و توجـه بـه افـکار عمومـی، شناسـایی جنبـه هـای زیسـت محیطـی و تعییـن کنتـرل هـای مـورد نیـاز براسـاس اسـتاندارد هـای بین المللـی، فعالیت هـا و محصولات
خـود را طراحـی و مسـتقر نمـوده اسـت. حفـظ و صیانـت از محیـط زیسـت، کاهـش مصـرف منابع و انـرژی، کاهش ضایعـات و افزایش کیفیت همواره رسـالت و خط
مشـی مدیریت و پرسـنل تلاشگر ایرالکو بوده اسـت.
۱ -نصـب سیسـتم کنتـرل آلودگـی در کارگاه آنـد سـازی Dust collector  بـرای جلوگیـری از انتشـار گـرد و غبـار ( dust ) و کک و سـایر آلاینده هـا، بـا هزینـه ای بالـغ بـر
۶۴۵/۹۲۶/۷ مـارک آلمـان و ۲/۴۹۱ میلیـارد ریـال در سـال ۱۳۷۱ توسـط شـرکت  process air فرانسـه و بعضـی از شـرکت هـای داخلـی.

۲ -تجهیـز کارگاه پخـت آنـد قدیـم بـه سیسـتم کنتـرل آلودگـی  Dry scrubber FTP جهـت تصفیـه TREATMENT آلاینـده هـای حاصـل از فرآینـد پخـت بلـوک هـای
کربنـی و جـذب قیـر موجـود بـا هزینـه بالـغ بـر ۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰ ریـال، توسـط شـرکت air process فرانسـه در سـال ۱۳۷۱
۳ -تجهیـز و نصـب سیسـتم کنتـرل آلودگـی الکترواسـتاتیک E.S.P در کارگاه پخـت آنـد جدیـد، جهـت تصفیـه آلاینـده هـای حاصـل از فراینـد پخـت سـلول هـای
کربنـی و جـذب مـواد فـرار و قیـر در میـدان الکتریکـی ( ولتـاژ بـالا )  HIGH VOLTAGE بـا هزینـه ای بالـغ بـر ۵/۳۰۰/۰۰/۰۰ در سـال ۱۳۷۳
۴ -تبدیل سـوخت گازوئیل به گاز در کارگاه ریخت و کاهش بیش از ۹۵ % آلودگی در این کارگاه و صرفه جویی ارزی حاصل از سـوخت تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ دلار در سـال،
هزینه پروژه ۲/۴۲۴ میلیارد ریال در سـال ۱۳۷۸
۵ -بهینه سـازی و نصب سیسـتم کنترل آلودگی F.T.P و اتوماسـیون خطوط ۴ و ۳ کارگاه احیاء قدیم و جمع آوری سـلولهای الکترولیز خط ۵ قدیم به منظور
بهینـه سـازی و اتوماسـیون و نصـب سیسـتم کنتـرل آلودگـی F.T.P در ایـن خـط کـه هـم اینـک در دسـت اقـدام مـی باشـد و بـه زودی بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.
هـدف از ایـن پـروژه بهبـود شـرایط زیسـت محیطـی، کاهـش مصـرف انـرژی و مـواد اولیـه، افزایـش راندمـان و فیلتراسـیون گازهـای متصاعـد شـده مـی باشـد. هزینـه
پـروژه ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال مـی باشـد کـه توسـط شـرکت N.F.C چیـن و بعضـی از شـرکت هـای داخلـی در سـال ۱۳۹۲ تـا ۱۳۹۳ انجـام شـده اسـت.
۶ -تجهیـز واحـد هـای کنتـرل آلودگـی (F.T.P ) بـه سیسـتم پایـش  HF ANALYZER توسـط شـرکت SICK آلمـان جهـت کنتـرل برخـط (ONLINE)عملکـرد
سیسـتم هـای کنتـرل آلودگـی طـرح ۱۱۰ هـزار تنـی بـا رعایـت اسـتاندارد هـای زیسـت محیطـی صنعـت آلومینیـوم بـه مبلـغ ۳/۲۴۰/۰۰/۰۰ ریـال در سـال ۱۳۹۱٫
۷ -پـروژه انتقـال مکانیـزه آلومینـا از سـیلوهای اصلـی بـه سـلول هـای الکترولیـز کارگاه احیـاء توسـط سیسـتم DENSE PHASE جهـت جلوگیـری از انتشـار پـودر
آلومینـا و ذرات بـه محیـط و بهینـه سـازی وکاهـش پـرت پـودر آلومینـا بـه مبلـغ ۲/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال در سـال ۱۳۹۱ از شـرکت N.F.C چیـن.
۸ -اجــرای طــرح ۱۱۰ هــزار تنــی ایرالکــو در راســتای اهــداف زیســت محیطــی تــوام بــا کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد اولیــه، کاهــش عملیــات دســتی، افزایــش
سـلامت و بهداشـت پرسـنل، مجهـز بـه سیسـتم کنتـرل آلودگـی F.T.P از طریـق فراینـد جـذب خشـک گازهـای متصاعـد شـده بـا بـازده حـدود %۹۹ بـه مبلـغ
۵/۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال در ســالهای ۱۳۸۱ لغایــت ۱۳۸۷٫
۹ -اجرای پروژه آبیاری تحت فشار برای ۱۴۵ هکتار فضای سبز شرکت به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سال های ۱۳۸۶
۱۰ -اجـرای طـرح خـود اظهـاری موضـوع بنـد »ب » مـاده ۱۹۲ قانـون برنامـه پنجـم توسـعه کشـور و اعـلان وضعیت زیسـت محیطی شـرکت به سـازمان هـای ذیربط
بـه مبلـغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال در سـال و بـازه هـای سـه ماهه.
۱۱ -کاهـش بـرق مصرفـی در تولیـد آلومینیـوم بـه میـزان ۴/۵ کیلـو ولـت بـر سـاعت بـه ازای تولیـد یـک کیلوگـرم آلومینیـوم بـا بهینـه سـازی خطـوط قدیمـی کارگاه
احیـاء.
۱۲ -نصب سیستم HARMONIC TREATMENT در رکتی فایر جهت کاهش مصرف برق.

مدیریت پسماند ها و پساب های شرکت مطابق با استاندارد های بین المللی به شر ح ذیل:
۱- تدویـن سـالنه برنامـه عملیاتـی مدیریـت پسـماندهای صنعتـی ویـژه موضـوع؛ بنـد “ب” مـاده ۱۹۲ قانـون برنامـه پنجـم توسـعه کشـور، از طریـق شـرکت معتمـد سـازمان محیـط زیسـت.
۲- اتصال فاضلاب شرکت به فاضالاب شهری و کنترل شاخص های مهم COD, BOD توسعه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست.

۳- استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)از سال ۱۳۸۵

۴- منطقه بندی شرکت براساس تولید و تخلیه پسماند، ضایعات، زباله و … طبق ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها.

۵- برنامه ریزی و اهتمام در برگزاری دوره های آموزشی و الزامات مدیریت پسماند.

۶- اجرای پروژه بازیافت امولسیون خنک کننده- مورد استفاده در کارگاه برش و بسته بندی.

۷- بازیافت ضایعات شرکت و استفاده مجدد از آن ها.

۸- احداث طر ح اتوماسیون اداری به منظور حذف کاغذ در مکاتبات سازمانی.

۹ -نصب سیستم ( SHIP UNLOADER ) در تاسیسات بندر امام (ره) به منظور جلوگیری از انتشار گرد و غبار و ذرات پودر آلومینا.

۱۰ -اخذ گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان ملی استاندارد.

۱۱ -نوسازی سیستم حمل و نقل شرکت.

۱۲ -نظارت بر حسن اجرای تفکیک، بازیافت و یا دفع انواع پسماند ها مطابق قوانین و بخشنامه های ابالغ شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست.

سایر فعالیت های واحد محیط زیست و کنترل پسماند:
– شناسایی منابع آلاینده در مجتمع و بررسی و ارائه طریق در جهت کنترل این منابع.
– تهیـه، تدویـن و جـاری سـازی دسـتورالعمل هـا و روش هـای اجرایـی زیسـت محیطـی براسـاس آخریـن اسـتانداردهای کشـوری و بیـن المللـی و اسـتقرار و نظـارت بـر سیسـتم هـای مدیریـت زیسـت محیطـی ۲۰۱۵:ISO14001
– شناسایی جنبه ها و آثار زیست محیطی مجتمع و بررسی و ارائه راهکارهای کنترل و نظارت برآنها براساس اولویت.

– ارتقاء آ گاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست کارکنان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی.
– پایش دوره ای منابع آلاینده آب، هوا و خا ک براساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش.
– اندازه گیری میزان انتشار آلاینده ها و اقدام در جهت کاهش آن و ارائه گزارش مربوطه به مسئولین ذیربط.
– انجام ممیزی و بازرسی زیست محیطی از واحدها ونواحی صنعتی و غیر صنعتی.
– همکاری با واحدهای ذیربط در جهت حفظ وگسترش هرچه بیشتر فضای سبز مجتمع.
– تعامل هرچه بیشتر با سازمان حفاظت محیط زیست در جهت حذف آلاینده ها وصیانت از منابع طبیعی.
– اهتمام بر ارتقاء روزافزون جایگاه شرکت از نظر توجه به مقوله محیط زیست در استان و کل کشور.
– نهادینه کردن فعالیت های مربوط به حفظ محیط زیست با اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه ها، با توجه به استانداردهای جهانی.
– تلاش در جهت حذف یا حتی االمکان کاهش هرچه بیشتر انتشار منابع آالینده آب، خا ک و هوا .
– پیگیری ایجاد زیر ساخت های الزم در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت در زمینه حفاظت از محیط زیست.
– احـداث پـارک خانـواده ایرالکـو بـه مسـاحت ۶۶ هـزار متـر مربـع، احـداث بزرگتریـن دریاچـه مصنوعـی اسـتان بـه مسـاحت ۶۰۰۰ متـر مربـع واحـداث ۱۴۵ هکتـار
فضـای سـبز (بیـش از نیمـی از فضـای شـرکت کـه در صنعـت کشـور بـی نظیـر مـی باشـد).
– عملیاتی شدن بهره برداری از پروژه کارگاه ۵۰/۰۰۰ تنی ریخت جدید.
– تعامــل ســازنده بــا شــرکت هــا و مجامــع دانشــگاهی و حضــور در نمایشــگاه هــای تخصصــی محیــط زیســت و اســتفاده از طــر ح هــای نویــن و بــه روز رســانی
تکنولــوژی هــای مربوطــه.

 

 

کنترل آلودگی در بخش سوخت

تبدیـل سـوخت گازوئیـل بـه سیسـتم گازسـوز در کارخانـه: در سـال ۱۳۷۸ در اقدامـی تحسـین برانگیـز توسـط امـور فنـی ایرالکـو، سیسـتم هـای گاز سـوز بـه
جـای سیسـتم هـای گازوئیلـی اسـتقرار یافـت. بـا تغییـرات ایجـاد شـده ۹۵ %از آلودگـی موجـود در کارگاه هـای ریخـت و پخـت آنـد قدیـم و جدید. کامـلا از بین
رفتـه و درحـال حاضـر شـاهد هـوای پـاک و محیطـی شـفاف در کارگاه هسـتیم.

مصرف روزانه گازوییل در کارخانه قبل از تغییر سیستم از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر.
صرفه جویی ارزی سالانه حاصل از تغییر سوخت : ۳ میلیون دلار.
تغییر نوع مصرف سوخت مصرفی در کارگاه های ریخت و پخت آند قدیم و جدید از گازوئیل به گاز طبیعی با کمترین پتانسیل آلایندگی هوا.

 

مجموعه اقدامات انجام شده برای فضای سبز ایرالکو

توسعه فضای سبز
در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت و سـالم سـازی محیـط کارخانـه اقدامـات زیـر انجـام شـده اسـت:

افزایــــــش فضــــــــای سبـــــــز شــــــــــرکت از ۲۷ هکتـــــار در ســــــال هـای ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ بـه ۸۵ هکتـــــــار تـا اوایـــــــل سـال ۱۳۸۰ و توسـعه ۳۵ هکتـار فضـای سـبز در سـال ۸۱ توســط شــرکت انجــام شــده کــه مجموعــا فضــای ســبز شرکت تا سال ۱۳۹۶ به ۱۴۵ هکتار رسیده است.احـداث ۵ بـاب گلخانـه بـا مسـاحت بیـش از ۱۱۳۵ متـر مربــع کــه از ایــن طریــق عـلـاوه بــر نگهــداری گل و گیــاه مــورد نیــاز شــرکت، تعــداد قابــل توجهــی گل و درخــت تهیــه و تکثیــر گردیــده اســت. اســتفاده از سیســتم آبیــاری تحــت فشــار قطــره ای در سـطحی معـادل ۱۰۰ هکتـار جهـت جلوگیـری از بـه هـدر رفتـن آب وکنتـرل انـرژی و توسـعه فضـای سـبز و کمـک بـه حفـظ و توسـعه فضـای سـبز شـرکت هـای همجـوار.