ایرالکو و بازدید ها

 بازدید های عمومی بازدیدهایی که به درخواست مدارس، دانشگاه ها و موسسات گوناگون جهت آشنایی اجمالی و کلی از فرآیند تولید کارخانه صورت می‌گیرد، اطلاق...

گواهینامه ها

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (I.M.S) در شرکت آلومینیوم ایران: شرکت آلومینیوم ایران به منظور استفاده از آخرین دستاوردهای مدیریتی، علمی، فنی و تکنولوژیکی در جهت...

سازمان های مرتبط

 وزارت صنعت معدن و تجارت  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  سندیکای صنایع آلومینیوم ایران  بازار بورس فلزات لندن L.M.E  بازار بورس تهران T.M.E  استانداری مرکزی سازمان...

ورزش عمومی

شرکت آلومینیوم ایران علاوه بر رسالت اصلی خود در امر تولید، با پذیرش مسئولیت های اجتماعی و جهت گیری برای ایجاد ارتباط شایسته و...

واحد توزیع انرژی

واحد توزیع برق احياء ۷۰ کیلوآمپر تولید فلز آلومینیوم تنها به روش تجزیه الکتریکی و نسبت به سایر فلزات از مصرف انرژی بالاتری برخوردار می...

امکانات تفریحی و رفاهی

بوستان شهدای آلومینیوم همه ساله در فصل بهار، بوستان شهدای شرکت آلومینیوم ایران به دلیل داشتن فضای سبزی به مساحت سه هزار متر مربع و...

فعالیت های زیست محیطی

اقدامات زیست محیطی ایرالکو ایرالکو و محیط زیست شـرکت آلومینیـوم ایـران ( ایرالکـو) بـه عنـوان اولیـن تولیـد کننـده فلـز اسـتراتژیک آلومینیـوم در ایـران و خاورمیانـه، همواره...